Diakonisamlinger


«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet omsatt i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»  

(Kirkerådet, Plan for diakoni i Den norske kirke – 2008

Menighetsrådet i Rødøy sokn vil gjennom sitt diakoniarbeid vise omsorg for den enkelte og legge grunnlag for et trygt og godt fellesskap for alle aldersgrupper.

Det er viktig at det diakonale arbeidet når fram i alle deler av vårt sogn. Derfor vil det søkes å etablere medarbeidere med diakonalt ansvar i alle kretsene.

Diakoniplan for Rødøy sokn

 

 

Tilbake